Provozní a všeobecné podmínky pronájmu
OBJEDNÁVKA /předběžná rezervace/:
(SMS, el.pošta, písemně)

pokud na Váš e-mail neodpovíme do 48 hodin kontaktujte nás telefonicky nebo SMS

Do objednávky uvádějte:

* Jméno a příjmení
* Ulici, město, PSČ, telefon
* Datum příjezdu /a přibližnou hodinu/ - datum odjezdu
* Počet osob dospělých a počet dětí (do 18 let)

REZERVACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Pro závaznou rezervaci termínu je nájemník povinen zaplatit zálohu ve výši cca 50% celkové ceny pronájmu, případně celou dohodnutou částku a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od rezervace. Zbývající částku ceny nájmu musí být pronajímateli uhrazeno nejpozději v den pronájmu.

Platba kauce a poplatky z pobytu jsou vyúčtovány nejpozději v den příjezdu. V den odjezdu pak doplatek za spotřebované energie (dle odečtu), ktarý bude odečten z vratné kauce.

Ukončení pronájmu ze strany pronajímatele:
jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pronájem v případě že:

1. na pronájem nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
2. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pronájmu / bez vědomí pronajímatele /
3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
4. zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete bez předchozí dohody !!! /

Upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby !

V chalupě a boudě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně!!!

Zákaz kouření neplatí pro venkovní posezení na besádce a terase za dodržení příslušných bezpečnostních opatření.

V chalupě se přezouvá, takže vhodnou obuv si vezměte s sebou !!!

Zákazník (nájemník) je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pronájmu.

Z bezpečnostních důvodů zákazník (nájemník) nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Kauce:
Při nástupu na pronájem požadujeme složení kauce ve výši 7.000,- Kč.

Pro silvestrovský termín požadujeme kauci ve výši 1.000,-Kč na osobu, minimálně však 10.000,-Kč.

Kauce se vrací v plné výši po ukončení pronájmu, pokud nedošlo k poškození majetku, a to zasláním na účet.

Zákazník je povinen odevzdat chalupu, boudu a venkovní zařízení ve stejném stavu, v jakém je převzal. Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na srážku z kauce. Zákazníci si v den ukončení pronájmu a předání pronajímateli provedou vlastní úklid pronajatého objektu, resp. chalupy, boudy a venkovních prostor. V opačném případě bude z kauce strhnuto 1.500,- Kč.

Aktualizace:
- aktualizace obsazenosti je prováděna 1x denně
- objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení
Stornovací podmínky:
Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 180 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky pronajímateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen pronajímateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

/na nemoc či zásah vyšší moci, který vám znemožní pobyt, si sjednejte odpovídající storno pojištění (případně na covid 19) - vrácení 80% ceny rezervační zálohy/

Storno poplatky se neplatí pokud:
* zákazník za sebe zajistí náhradu
* podaří se nám obsadit odřeknutý termín
Pojištění po dobu pronájmu:
Objednaný pronájem využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pronájmu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

Pronájem začíná převzetím objektu v den nástupu mezi 14 – 18 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin. U jiných termínů dle dohody